Regulamin świadczenia Usługi Elektronicznej przez Exentis Sp. z o.o.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres usługi elektronicznej świadczonej w ramach domeny edusky.pl przez Operatora oraz warunki jej świadczenia, sposób zawierania i rozwiązywania umowy, a także tryb postępowania w przypadku wystąpienia Incydentów.
 2. Zawarte w Regulaminie poniższe Definicje zachowują swoje określone poniżej znaczenia i są w pełni obowiązujące w każdej sprawie, nawet nieuregulowanej wprost w Regulaminie, o ile tylko sprawa taka będzie miała jakikolwiek związek ze świadczeniem Usługi Elektronicznej:
 3. Platforma  – system informatyczny udostępniony pod adresem domeny https://edusky.pl pozwalający na świadczenie elektronicznej usługi zarządzania szkołą w zakresie funkcjonalnym określonym na serwisie https://edusky.pl.
 4. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona z wykorzystaniem Platformy oraz Platformy Systemowej na rzecz Usługobiorcy.
 5. Dane – wszelkie dane elektroniczne, w tym dane osobowe, organizacyjne, handlowe i prawne oraz inne będące w posiadaniu Usługobiorcy, niezbędne do prawidłowej pracy Platformy, przeznaczone do wykorzystania przez Platformę lub faktycznie wykorzystywane przez Platformę.
 6. Usługobiorca – każda osoba fizyczna i prawna posiadająca Konto w systemie przekazane przez Operatora lub – zgodnie z warunkami Regulaminu – przez innego Usługobiorcę.
 7. Operator - Exentis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000742900, NIP: 9592011923, REGON: 380893561.
 8. Platforma Systemowa – sprzęt komputerowy oraz inny sprzęt i oprogramowanie inne niż Platforma wykorzystywany na potrzeby Platformy.
 9. Konto – identyfikowany poprzez indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło zasób Platformy, pozwalający na dostęp i korzystanie przez Usługobiorcę i klientów Usługobiorcy z Usługi Elektronicznej. Każde konto w systemie może być przypisane do jednej z ról, bezpośrednio określającej zakres dostępnej Usługi Elektronicznej. Dostępne role to: „Właściciel”, „Pracownik biurowy”, „Lektor”, „Rodzic/Opiekun” oraz „Uczeń”.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie  https://edusky.pl/pl/regulamin określający warunki i zasady świadczenia Usług Elektronicznej przez Exentis Sp. z o.o.
 11. W sytuacji wątpliwości w wykładni pojęć niezdefiniowanych stosowane będą odpowiednio pojęcia o znaczeniu najbliższym, o ile ich faktyczne znaczenie i funkcja są zgodne z treścią i celem Regulaminu i zmierzają do umożliwienia dokonania jej wykładni zgodnej z zamierzonym celem świadczenia Usługi Elektronicznej.

§ 2. Usługi Elektroniczne

 1. Operator w ramach serwisu dostępnego pod adresem https://edusky.pl będzie świadczył Usługę Elektroniczną dla Usługobiorców oraz dla osób trzecich upoważnionych przez Usługobiorcę.
 2. Upoważnienie Usługobiorcy dla osoby trzeciej odbywa się poprzez utworzenie Konta przekazanie osobie trzeciej danych do Konta.
 3. Usługa będzie świadczona:
  1. Nieodpłatnie i jednokrotnie dla Usługodawcy w okresie testowym wynoszącym 14 dni (Usługa Elektroniczna Testowa);
  2. Odpłatnie (Usługa Elektroniczna Pełna), w tym nieodpłatnie dla osób trzecich związanych z Usługobiorcą na podstawie zawartych umów lub zawartych innych porozumień.
 4. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi Elektronicznej Testowej jest wyrażenie woli (w dowolnej formie) otrzymania Konta na Platformie.
 5. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi Elektronicznej Pełnej jest zawarcie pisemnej umowy między Operatorem a Usługobiorcą.
 6. W przypadku Usługi Elektronicznej Testowej, relacje między Usługobiorcą a Operatorem reguluje Regulamin. W przypadku Usługi Elektronicznej Pełnej, relacje między Usługobiorcą a Operatorem reguluje umowa.

 

§ 3. Realizacja usługi

 1. Do realizacji Usługi Elektronicznej, ze strony Usługobiorcy wymagane jest posiadanie komputera osobistego lub urządzenia mogilnego, posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w aktualną przeglądarkę (t. przeglądarkę posiadającą bieżące wsparcie producenta i zalecaną przez producenta wersję). Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że optymalna rozdzielczość ekranu dla prawidłowego świadczenia Usługi Elektronicznej to rozdzielczość 1360 x 768 pikseli i na urządzeniach posiadających mniejszą rozdzielczość niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne.
 2. Uruchomienie w ramach platformy Usługi Elektronicznej Testowej oraz utworzenie głównego Konta w systemie odbywa się na wniosek Usługobiorcy.
 3. Po Uruchomieniu Platformy, Operator przekaże Usługobiorcy dane do logowania do Konta na Portalu. Konto będzie przypisane do roli „Właściciel”.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła do otrzymanego Konta i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 5. Usługobiorca ma prawo w ramach Platformy do tworzenia kolejnych Kont dla osób trzecich i uprawnionych do korzystania z Platformy z tytułu jej przeznaczenia, zawartych z osobami trzecimi i pracownikami umów lub zawartych innych porozumień. W szczególności Usługobiorca ma prawo do tworzenia kont dla ról „Pracownik biurowy”, „Lektor”, „Rodzic/Opiekun” oraz „Uczeń”.
 6. Za działania osób trzecich, którym Usługobiorca utworzył i przekazał Konto, Usługobiorca odpowiada jak za własne działania.
 7. Po okresie 14 dni od daty przekazania Konta o którym mowa w ust. 2, Usługobiorca zobowiązany jest do powiadomienia o zaprzestaniu korzystania z Usługi Elektronicznej Testowej lub o przekształceniu usługi do Usługi Testowej Pełnej.
 8. O ile Operator i Usługobiorca nie ustalą inaczej, przekształcenie Usługi Elektronicznej odbędzie się poprzez zawarcie pisemnej umowy oraz zgodnie z warunkami handlowymi określonymi na stronie https://edusky.pl/pl/cennik

 

§ 4. Aktualizacja Platformy

 1. Aktualizacja Platformy będzie realizowana przez Operatora w sposób cykliczny.
 2. W przypadku planowanego wykonania Aktualizacji Platformy, Operator poinformuje Usługobiorcę o planowanym Oknie Serwisowym.
 3. Operator nie jest zobowiązany informowania o zmianach Usługobiorców korzystających Usługi Elektronicznej Testowej.
 4. Operator zobowiązuje się do wykonywania Aktualizacji Platformy poza standardowymi godzinami pracy, tj. w godzinach 18.00 – 8.00 lub w dni standardowo wolne od pracy (soboty oraz niedziele).

 

§ 5. Zobowiązania

 1. Usługobiorca po otrzymaniu danych do Konta zobowiązuje się do:
  1. nie przekazywania informacji o Platformie do firm świadczących usługi konkurencyjne w stosunku do Operatora;
  2. nie świadczenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Operatora,
  3. Wysyłania wiadomości wyłącznie do klientów Usługobiorcy oraz osób które wyraziły na to zgodę
  4. Nie wysyłania wiadomości zawierających niezamówioną informację handlową w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wysyłania wiadomości, których przedmiotem są gry losowe lub zakłady wzajemne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 19.11.2009 r. o grach hazardowych,
  5. Nie wysyłania wiadomości naruszających dobra Operatora, osób trzecich, ogólnie przyjętych normy społecznych lub obyczajowych, a także niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązujących w miejscu wysyłki lub miejscu, do którego wiadomość jest kierowana,
  6. Nie wysyłania wiadomości reklamujących bądź promujących serwisy wykorzystujące numery, na które połączenia oraz wysłanie wiadomości SMS wiąże się z pobraniem podwyższonej opłaty lub subskrypcją płatnego serwisu w szczególności Premium SMS.
 2. Operatorowi przysługuje prawo do blokady dowolnego Konta w przypadku gdy działania Usługobiorcy lub osób trzecim którym Usługobiorca przekazał dane do Konta:
  1. Naruszają Regulamin lub zawartą umowę,
  2. Wskazują na używanie Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, prawem lub dobrym obyczajem.
 3. Operator nie ma obowiązku informowania o wykonanej Blokada Konta.
 4. Korzystając z Usługi Elektronicznej, Usługobiorca:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Exentis Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (NIP 959 197 12 42, Regon 364160581), danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym, wiadomości e-mail lub w inny sposób w celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z ofertą handlową firmy.
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Exentis Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (NIP 959 197 12 42, Regon 364160581), danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym, wiadomości e-mail lub w inny sposób w celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną.

 § 6. Odpowiedzialność

 1. Operator zobowiązuje się do:
  1. Podjęcia wszelkich środków w celu ochrony Danych Usługobiorcy przetwarzanych i przechowywanych w ramach Platformy, w szczególności:
   1. Zabezpieczenia dostępu do Danych hasłem,
   2. Zabezpieczenia Danych poprzez wykonywanie backupu,
   3. Zabezpieczenie transmisji danych do Platformy kluczem SSL.
 2. Nie przekazywania Danych Usługobiorcy osobom trzecim poza podmiotami do tego uprawnionymi z mocy prawa;
 3. Operator nie odpowiada za:
  1. Incydenty lub przerwy w działaniu Platformy powstałe w skutek działania siły wyższej, tj. zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, którego działania żadna ze Stron nie była w stanie przewidzieć;
  2. Incydenty lub przerwy w działaniu Platformy powstałe w skutek działania Platformy Systemowej;
  3. Opóźnienia i niedostępność transmisji danych realizowanych przez operatorów telekomunikacyjnych
  4. Incydenty lub Przerwy powstałe z wyłącznej winy Usługobiorcy na skutek niewłaściwego (tj. niezgodnego z przeznaczeniem) korzystania z Platformy przez Usługobiorcę lub działającej za jego wiedzą lub zgodą osoby trzeciej;
  5. Świadome i nieświadome działania osób trzecich mające na celu zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Platformy, takie jak próby włamań, ataki DDoS, itp.
 4. Do Usługi Elektronicznej Strony wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi.
 5. Operator nie odpowiada za wszelkie szkody, w tym szkody ogólne, specjalne, uboczne lub skutkowe, wynikłe z użycia bądź niemożliwości użycia Usługi Elektronicznej.

 

§ 7. Ceny

 1. Ceny za korzystanie z Usługo Elektronicznej Pełnej są zgodne z ustaleniami dokonanymi przez Operatora i Usługobiorcę oraz oparte są o ceny dostępne pod adresem https://edusky.pl/pl/cennik.
 2. O ile nie podano inaczej, wszystkie kwoty nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.

 

§ 8. Reklamacje

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Operatora wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia.
 3. Zgłaszający reklamację winien w sposób precyzyjny wskazać nieprawidłowość i okoliczności jej ujawnienia.
 4. Operator  przed upływem terminu do rozpatrzenia reklamacji może zobowiązać  zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego bądź do udzielenia innych dodatkowych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji. W takiej sytuacji termin rozpatrzenia reklamacji ulega przerwaniu i rozpoczyna bieg od nowa od dnia uzupełnienia danych. W razie nieudzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 30 dni od wezwania, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
 5. Spory pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dotyczące działalności Portalu w ramach niego świadczonych – bez względu na ich odpłatny bądź nieodpłatny charakter - mogą być rozstrzygane polubownie w trybie postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na szczegółowych zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 6. Możliwość skierowania sprawy do rozpatrzenia przez sąd polubowny powstaje dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i wyłącznie wówczas, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W przeciwnym razie ewentualne spory mogą zostać rozstrzygnięte przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
  3. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631),
  4. Ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) 
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Operator ma prawo do wprowadzania zmian w zakresie w Usłudze Elektronicznej, w tym:
  1. wynikających z wydanej decyzji administracyjnej lub wyroku,
  2. wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. Operator ma prawo do zmiany szaty graficznej oraz funkcjonalności.
 4. W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu za niezgodny z prawem, , nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2019 roku

Zarząd Spółki Exentis Sp. z o.o.

Korzyści

Dlaczego warto
korzystać z systemu
EduSky

platnosci on-line

Kalendarz zajęć

Planuj i dodawaj zajęcia do kalendarza. Udostępniaj informacje o zajęciach dla uczniów i lektorów.

wizerunek

Powiadomienia o zajęciach

Wysyłaj powiadomienia SMS o nadchodzących,
lub odwołanych zajęciach.

Korzyść #4

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

platnosci on-line

Zarządzanie wpłatami za zajęcia

Nie trać czasu! Wykorzystuj automatyczne wiązanie wpłat bankowych za kursy z konkretną umową.

wizerunek

Pozytywny wizerunek szkoly

Buduj pozytywne relacje z kursantami,
zapewnij im możliwość korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji

Korzyść #3

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

Komunikacja SMS

Skuteczna komunikacja

Bądź w ciągłym kontakcie z uczniami i rodzicami. Korzystaj z czatu lub wysyłaj wiadomości mailowe.

Baza_uczniow

Baza uczniów i lektorów

Daj nauczycielom, opiekunom i studentom
dostęp do osobistych profili zawierających dedykowane informacje i harmonogramy.

Korzyść #2

ponad1000użytkowników korzysta
już z Systemu EduSky

Zarządzanie

Proste zarzadzanie szkołą

Definiuj różne rodzaje kursów,
dodawaj uczniów, układaj plany zajęć

Finanse

Kontrola finansów

Monitoruj zaległe wpłaty, wysyłaj
przypomnienia o nadchodzącyh płatnościach

Korzyść #1

ponad50000użytkowników korzysta
już z Systemu EdySky

Zapraszamy do kontaktu

Szukasz systemu do zarządzania szkołą?
zadzwoń lub wpisz swoje dane - oddzwonimy z ofertą.

Wsparcie techniczne

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu
odpowiadamy pod adresem e-mail:

Telefon
serwis@edusky.pl

Czekamy na kontakt
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Gdzie jesteśmy?

Jeśli jesteś w okolicy zapraszamy do
naszego biura w kieleckim
parku technologicznym
ul. olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Jak dojechać
zobacz na mapie

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych

Logo