Banner

Właściciel szkoły

Kontrola finansów i dostęp do raportów

ScrollDown
 1. Właściciel
 2. Sekretariat
 3. Nauczyciel
 4. Uczeń/Opiekun

Zarządzanie grupami

 • Baza grup aktywnych i archiwalnych
 • Nadawanie dla grup kolorów widocznych na planie zajęć
 • Przypisywanie do grupy zasobów – oddział, sala lekcyjna, nauczyciel, kurs
 • Możliwość definiowania grupy jednoosobowej
 • Dodawanie daty rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupy
 • Dodawanie sposobu wyliczania zajęć – na podstawie okresu grupy”od-do”, na podstawie ilości zajęć, na podstawie czasu zajęć
 • Dodawanie harmonogramu pracy grupy
 • Możliwość zdefiniowania dedykowanych ustawień dla pojedynczej grupy lub ustawień globalnych dla wszystkich grup – kategoria ocen, usprawiedliwienia, nieprzygotowania, prace domowe, odrobienia
 • Automatyczna archiwizacja grupy
 • Możliwość tworzenia grup firmowych przypisanych do organizacji

Plan zajęć

 • Automatyczne tworzenie planu na podstawie terminów zajęć poszczególnych grup
 • Wskazywanie kolizji sal (sal zajętych)
 • Wskazywanie kolizji nauczycieli (zajętych nauczycieli)
 • Dodawanie dni wolnych od pracy
 • Tworzenie dynamicznych zajęć (nie wynikających z planu) 
 • Wskazywanie zastępstw jednorazowych oraz okresowych
 • Wskazywanie odrabianych zajęć przez uczniów
 • Wskazywanie lekcji pokazowych

Odwoływanie zaplanowanych zajęć

 • Wskazywanie zastępstw
 • Dodawanie nowych zajęć
 • Uzupełnianie obecności na zajęciach
 • Automatyczne wypełnianie zajęć

Uzupełnianie zajęć

 • Dodawanie statusów obecności – obecny/nieobecny/spóźniony
 • Statusy – przygotowany/nieprzygotowany do zajęć
 • Pole opisu zajęć
 • Dodawanie prac domowych z terminem realizacji
 • Dodawanie ocen opisowych
 • Dodawanie uwag
 • Dokumenty do zajęć – możliwość dołączenia pliku, linków do zewnętrznych zasobów, pomocy dydaktycznych
 • Dodawanie informacji o wykorzystanych narzędziach dydaktycznych (książki, płyty, filmy, itp)
 • Automatyczne wypełnianie zajęć (opcjonalnie)
 • Możliwość dodania specjalnej stawki dla nauczyciela
 • Możliwość wprowadzenia przez nauczyciela korekty czasu trwania zajęć

Zarządzanie obecnościami uczniów na zajęciach

 • Sprawdzanie listy obecności na zajęciach
 • Statusy – obecny, spóźniony, nieobecny
 • Dodawanie terminu odrobienia nieobecności ze wskazaniem grupy/zajęć
 • Informacje o odrabianiu zajęć (zaplanowanych i zrealizowanych) na koncie kursanta
 • Statystyki obecności dla grup i grup firmowych
 • Usprawiedliwianie nieobecności
 • Frekwencja na zajęciach
 • Raport nieobecności występujących kilka razy z rzędu
 • Raport nieobecności i odrabiania zajęć

Zarządzanie ocenami

 • Określanie skali ocen
 • Dodawanie wagi ocen
 • Dodawanie ocen

Zarządzanie rodzicami/opiekunami

 • Dodawanie jednego lub dwóch opiekunów
 • Dodawanie danych kontaktowych oraz dedykowanych numerów do wiadomości SMS
 • Dodawanie specjalnych numerów do umowy/zapisów (tzw. ICE)
 • Przypisanie jednego opiekuna do jednego lub wielu uczniów

Dodawanie i edycja wydarzeń

 • Dodawanie nazwy i opisu wydarzeń
 • Dodawanie załączników do wydarzeń (plakat)
 • Sprecyzowanie kogo dotyczy wydarzenie (kurs/grupa/uczeń)
 • Przesyłanie powiadomień na temat wydarzeń (email, SMS) oraz ich harmonogramu
 • Tworzenie różnych kategorii wydarzeń
 • Możliwość określania wielkości grup
 • Możliwość samodzielnego dopisywania do wydarzeń opiekunów i uczniów
 • Wiązanie wydarzeń z zajęciami – umożliwienie w ten sposób utworzenia planowanych wydarzeń dydaktycznych (sprawdziany, lekcje pokazowe)

Komunikacja czat

 • Obsługa wiadomości Czat między użytkownikami systemu
  • pracownikami biurowymi
  • uczniami
  • rodzicami
  • lektorami

Kontynuacja nauki

 • Możliwość określenia sugerowanego kursu następnego
 • Ręczne wskazywanie sugerowanego kursu następnego dla ucznia 
 • Przedłużanie umów / tworzenie zapisów na kolejny rok na podstawie sugerowanych kursów następnych

Zarządzanie nauczycielami

 • Baza nauczycieli aktualnych i archiwalnych
 • Możliwość wczytania bazy nauczycieli w procesie wdrożenia na podstawie przekazanych rekordów w formacie xls
 • Przypisany do Nauczyciela własny Klucz API do Platform Zoom, Click Meeting, LiveWebinar, WizIQ
 • Rozliczenia za prowadzone zajęcia na podstawie przyporządkowanego modelu rozliczeń
 • Przyporządkowanie przedmiotów nauczania
 • Przyporządkowanie poziomów nauczania
 • Wyznaczanie zastępstw jednorazowych i okresowych w podanym okresie
 • Dodawanie okresów niedostępności nauczyciela – dni tygodnia/określony przedział czasu
 • Wysyłka wiadomości z akceptacją lub bez akceptacji
 • Dodawanie zadań
 • Możliwość zdefiniowania dedykowanej stopki mailowej
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych – faktura VAT, umowa zlecenie, umowa o dzieło

Rozliczenia z nauczycielami

 • Rozliczenia z nauczycielami na poziomie stawek określanych globalnie (dla całej szkoły), stawek dla poszczególnych grup lub stawek na poziomie zajęć
 • Rozliczenia prowadzenia rozliczeń za zajęcia na podstawie ilości osób w grupie oraz czasu trwania zajęć
 • Możliwość zatwierdzania zajęć do rozliczeń
 • Raport - przewidywane wynagrodzenia
 • Raport rozliczeń za zrealizowane zajęcia
 • Raporty do pobrania danych w formacie xls, pdf
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych – faktura VAT, umowa zlecenie, umowa o dzieło

Magazyny

 • Definiowanie magazynów
 • Definiowanie kategorii towarów i usług
 • Dodawanie i edycja towarów i usług
 • Tworzenie dokumentów przyjęć (PZ) oraz wydań (WZ)
 • Tworzenie automatyczne dokumentów przyjęć (PZ) oraz wydań (WZ) na podstawie faktur zakupu i sprzedaży
 • Możliwość przekazywania towarów na stan pojedynczego ucznia
 • Możliwość zbiorczego przekazywania towarów na stan uczniów danej grupy oraz tworzenie zestawień listy materiałów do przekazania dla nauczycieli

Konfiguracja globalna

 • Dodanie logo szkoły
 • Definiowanie globalnych ustawień w zakresie wyświetlanych widoków/funkcji
 • Definiowanie parametrów związanych z wysyłką wiadomości z systemu (godziny od/do)
 • Integracja z Platformą edusky.online
 • Integracja z innymi platformami do prowadzenia zajęć online (ZOOM, WizIQ, ClickMeeting, LiveWebinar, własne linki do zajęć online)
 • Konfiguracja skrzynki pocztowej
 • Konfiguracja stopki mailowej
 • Widżet pogody – zdefiniowanie miejsca na podstawie szerokości i długości geograficznej
 • Integracja z operatorem płatności elektronicznych
 • Integracja z operatorem bramki SMS
 • Ustawienia kodów QR (do potwierdzania obecności na zajęciach)
 • Globalne ustawienia związane z wystawianiem faktur
 • Konfiguracja reCaptcha

Zarządzanie użytkownikami

 • Nadawanie ról w systemie – Uczeń, Rodzic/Opiekun, Nauczyciel, Pracownik biura, Dyrektor biura, Pracownik recepcji, Administrator, Księgowość, Koordynator/Supervisor, Pracownik HR, Opiekun handlowy, Metodyk
 • Globalne definiowanie widoków i zakresu prezentowanych danych dla poszczególnych ról
 • Globalne definiowanie funkcji dostępnych dla nauczyciela
 • Generowanie kont dla użytkowników
 • Nadawanie i resetowanie haseł dostępu
 • Blokowanie Użytkowników
 • Anonimizacja danych Użytkowników
 • Raport – Logowania Użytkowników

Zarządzanie kursami

 • Przypisanie do kursu dowolnego przedmiotu
 • Określanie czasu jednostki lekcyjnej
 • Określenie liczby zajęć w roku szkolnym
 • Wybór poziomów nauczania
 • Dodawanie kosztów materiałów szkoleniowych i innych kosztów
 • Sugerowanie kursu następnego
 • Definiowanie jednej lub wielu cen kursu i wartości pierwszej wpłaty (dla płatności ratalnych)
 • Określanie liczby zajęć w roku w zależności od ceny
 • W kontekście umowy, możliwość kalkulacji ceny kursu w oparciu o ilość przeprowadzonych i pozostałych zajęć

Zarządzanie zasobami szkoły

 • Definiowanie dni wolnych dla szkoły
 • Dodawanie regionów
 • Dodawanie oddziałów
 • Baza sal lekcyjnych
 • Repozytorium dokumentów i umów
 • Repozytorium szablonów wiadomości i powiadomień
 • Zarządzanie pomocami dydaktycznymi, których można użyć w trakcie prowadzenia zajęć
 • Biblioteka - wypożyczalnia książek i pomocy dydaktycznych

Zarządzanie umowami z kursantami

 • Wygenerowanie umowy na bazie indywidualnego szablonu/wzorca dokumentu
 • Przedstawienie propozycji umowy do podpisu online
 • Wygenerowanie dokumentu do wydruku
 • Duplikowanie umowy
 • Prolongaty
 • Zawieszenie umowy
 • Rozwiązanie umowy z wyliczaniem salda
 • Aneksy
 • Zarządzanie zgodami, promocjami, informacjami dodatkowymi, źródłami pochodzenia
 • Raport – zestawienie wpłat do umów
 • Raport – umowy z nadpłatami
 • Raport z braku zgód do aktualnych umów
 • Raport według źródeł pochodzenia
 • Raport – aktualne dane umów – liczba umów aktywnych, w trakcie wypowiedzeń, łączna wartość zadłużenia
 • Statusy umów – podpisana, w podpisie, odrzucona, rozwiązana, zakończona

Zgody do umowy

 • Dodawanie i edycja treści zgody
 • Dezaktywacja/Aktywacja zgody
 • Zarządzanie wyświetlaniem zgód w kontekście treści umowy, formularzy rejestracji osadzonych na stronie internetowej, umowach zawieranych online
 • Określanie kolejności wyświetlania
 • Określanie wymagalności zgody
 • Wyświetlanie zgód do akceptacji przy podpisywaniu umowy online

Saldo i zadłużenie umowy

 • Zestawienie wymaganych płatności
 • Zestawienie wpłat dokonanych
 • Zestawienie zaległości umów
 • Zestawienie rat
 • Wyliczanie aktualnego salda oraz zaległości
 • Wykaz operacji finansowych
 • Dodawanie operacji finansowych – wpłata gotówkowa, przelew bankowy, płatność kartą, voucher, rozliczenie nadpłaty z okresów poprzednich, umorzenie
 • Historia płatności elektronicznych
 • Wiekowanie należności – płatności wymagane, wpłaty dokonane, kwota zadłużenia, liczba dni zadłużenia, kwota odsetek
 • Raport – zestawienie wpłat do umów
 • Raport – umowy z nadpłatami

Zarządzanie promocjami

 • Dodawanie i edycja treści/opisu promocji
 • Dezaktywacja/Aktywacja promocji
 • Przywiązanie promocji do ceny kursu lub stawek godzinowych
 • Typy promocji – kwotowa, procentowa, specjalna
 • Rodzaj podziału – równomiernie lub od ostatniej raty
 • Możliwość wprowadzenia obniżki dla pierwszej wpłaty
 • Ustawienia dodatkowe – data i godzina rozpoczęcia i zakończenia promocji

Informacje dodatkowe na umowie z kursantem

 • Dodawanie i edycja treści/opisu informacji dodatkowych
 • Dezaktywacja/Aktywacja pola
 • Zarządzanie wyświetlaniem informacji dodatkowych w kontekście treści umowy i formularzy rejestracji osadzonych na stronie internetowej
 • wyświetlaniem zgód w kontekście treści umowy, formularzy rejestracji na stronie internetowej, umowach zawieranych online

Źródła pochodzenia na umowie

 • Dodawanie i edycja treści/opisu
 • Dezaktywacja/Aktywacja pozycji
 • Zarządzanie wyświetlaniem informacji na temat źródła pochodzenia w kontekście treści umowy i formularzy rejestracji osadzonych na stronie internetowej

Obsługa wpłat/wypłat gotówkowych

 • Dodawanie wpłaty gotówkowej i generowanie dokumentu KP do wydruku
 • Dodawanie wypłaty z kasy i generowanie dokumentu KW do wydruku
 • Możliwość przypisania wpłat gotówkowych do umów lub faktur
 • Tworzenie raportów kasowych wg. zadanych dat
 • Zestawienia finansowe w formacie xls wyszukane według parametrów: oddział, typ płatności, wykonawca operacji, data
 • Opcjonalnie integracja z drukarką fiskalną

Obsługa wpłat z banków

 • Ładowanie historii wpłat z plików pobranych z banku
 • Zapisywanie podsumowania dla wczytanych paczek – liczba i wartość wpłat w paczce
 • Podgląd, edycja, usuwanie pozycji w ramach wczytanej paczki
 • Automatyczne wiązanie wpłat bankowych na podstawie podanego w przelewie identyfikatora umowy
 • Automatyczne wiązanie wpłat bankowych na podstawie powiązania numeru konta osoby wpłacającej z umową zarejestrowaną w systemie
 • Możliwość edycji wpłaty bankowej i powiązanie jednej wpłaty z dwoma lub większymi ilościami umów (w przypadku gdy wpłata dotyczy wielu osób)
 • Możliwość rozdzielenia płatności na dwie lub więcej umów
 • Przypisanie wpłaty do umowy lub do wystawionej faktury
 • Sugerowanie umów potencjalnie psujących do wpłaty w przypadku braku powiązania automatycznego (na podstawie nazwiska kursanta lub opiekuna)
 • Raport wpłat bankowych nie przypisanych do umów

Wystawianie faktur VAT

 • Wystawianie faktur VAT
 • Wystawianie faktur bez VAT
 • Integracja z GUS – pobieranie danych o firmie na podstawie NIP
 • Wystawienia faktur na podstawie towarów z magazynu, usług oraz własnych pozycji
 • Ewidencja sprzedaży do pobrania w pliku JPK lub xls
 • Globalne ustawienia dokumentu faktury – dodanie logo, serii numeracji
 • Informacje dodatkowe na fakturze – zwolnienie z podatku/podstawa zwolnienia
 • Masowe generowanie faktur do wpłat dokonanych
 • Masowe generowanie faktur do płatności planowanych
 • Automatyczna wysyłka faktury w formacie pdf na wskazany adres e-mail odbiorcy

Obsługa wiadomości e-mail

 • Określenie czasu wysyłania wiadomości z systemu (dni tygodnia, godziny)
 • Konfiguracja własnej skrzynki pocztowej - własny adres do wysyłki wiadomości
 • Określenie nadawcy wiadomości, odpowiedz do, tryb "onbehalf"
 • Konfiguracja stopki globalnej stopki mailowej
 • Wysyłanie wiadomości do pojedyńczego użytkownika, grup użytkowników
 • Wysyłanie wiadomości do użytkowników wyszukanych po statusach (np. potencjalny klient, lekcja pokazowa)
 • Opcja zatwierdzania wiadomości przed wysyłką
 • Możliwość zdefiniowania wiadomości okresowych (nadchodzące płatności, windykacja, urodziny kursantów)
 • Podgląd wiadomości przed wysyłką, dodawanie załączników
 • Możliwość sprawdzenia statusu wiadomości
 • Automatyczne wysyłanie wiadomości na temat wydarzeń, rozwiązań umów oraz dodania danych do logowania

Obsługa wiadomości SMS

 • Określenie czasu wysyłania wiadomości z systemu (dni tygodnia, godziny)
 • Integracja z zewnętrznym operatorem bramki SMS
 • Możliwość dodania do systemu własnego klucza do bramki SMS i prowadzenia rozliczeń za wiadomości poza systemem
 • Określenie pola nadawcy wiadomości (losowy numer telefonu, lub nazwa szkoły)
 • Wysyłanie wiadomości do pojedyńczego użytkownika, grup użytkowników
 • Wysyłanie wiadomości do użytkowników wyszukanych po statusach (np. potencjalny klient, lekcja pokazowa)
 • Opcja zatwierdzania wiadomości przed wysyłką
 • Możliwość zdefiniowania wiadomości okresowych (nadchodzące płatności, windykacja, urodziny kursantów)
 • Podgląd przed wysyłką - Liczba wiadomości SMS, Kwota jednostkowa za część SMS, Kwota sumaryczna
 • Możliwość sprawdzenia statusu wiadomości

Konfiguracja globalna

 • Dodanie logo szkoły
 • Definiowanie globalnych ustawień w zakresie wyświetlanych widoków/funkcji
 • Definiowanie parametrów związanych z wysyłką wiadomości z systemu (godziny od/do)
 • Integracja z Platformą edusky.online
 • Integracja z innymi platformami do prowadzenia zajęć online (ZOOM, WizIQ, ClickMeeting, LiveWebinar, własne linki do zajęć online)
 • Konfiguracja skrzynki pocztowej
 • Konfiguracja stopki mailowej
 • Widżet pogody – zdefiniowanie miejsca na podstawie szerokości i długości geograficznej
 • Integracja z operatorem płatności elektronicznych
 • Integracja z operatorem bramki SMS
 • Ustawienia kodów QR (do potwierdzania obecności na zajęciach)
 • Globalne ustawienia związane z wystawianiem faktur
 • Konfiguracja reCaptcha

Zarządzanie użytkownikami

 • Nadawanie ról w systemie – Uczeń, Rodzic/Opiekun, Nauczyciel, Pracownik biura, Dyrektor biura, Pracownik recepcji, Administrator, Księgowość, Koordynator/Supervisor, Pracownik HR, Opiekun handlowy, Metodyk
 • Globalne definiowanie widoków i zakresu prezentowanych danych dla poszczególnych ról
 • Globalne definiowanie funkcji dostępnych dla nauczyciela
 • Generowanie kont dla użytkowników
 • Nadawanie i resetowanie haseł dostępu
 • Blokowanie Użytkowników
 • Anonimizacja danych Użytkowników
 • Raport – Logowania Użytkowników

Zarządzanie kursami

 • Przypisanie do kursu dowolnego przedmiotu
 • Określanie czasu jednostki lekcyjnej
 • Określenie liczby zajęć w roku szkolnym
 • Wybór poziomów nauczania
 • Dodawanie kosztów materiałów szkoleniowych i innych kosztów
 • Sugerowanie kursu następnego
 • Definiowanie jednej lub wielu cen kursu i wartości pierwszej wpłaty (dla płatności ratalnych)
 • Określanie liczby zajęć w roku w zależności od ceny
 • W kontekście umowy, możliwość kalkulacji ceny kursu w oparciu o ilość przeprowadzonych i pozostałych zajęć

Zarządzanie zasobami szkoły

 • Definiowanie dni wolnych dla szkoły
 • Dodawanie regionów
 • Dodawanie oddziałów
 • Baza sal lekcyjnych
 • Repozytorium dokumentów i umów
 • Repozytorium szablonów wiadomości i powiadomień
 • Zarządzanie pomocami dydaktycznymi, których można użyć w trakcie prowadzenia zajęć
 • Biblioteka - wypożyczalnia książek i pomocy dydaktycznych

Zarządzanie umowami z kursantami

 • Wygenerowanie umowy na bazie indywidualnego szablonu/wzorca dokumentu
 • Przedstawienie propozycji umowy do podpisu online
 • Wygenerowanie dokumentu do wydruku
 • Duplikowanie umowy
 • Prolongaty
 • Zawieszenie umowy
 • Rozwiązanie umowy z wyliczaniem salda
 • Aneksy
 • Zarządzanie zgodami, promocjami, informacjami dodatkowymi, źródłami pochodzenia
 • Raport – zestawienie wpłat do umów
 • Raport – umowy z nadpłatami
 • Raport z braku zgód do aktualnych umów
 • Raport według źródeł pochodzenia
 • Raport – aktualne dane umów – liczba umów aktywnych, w trakcie wypowiedzeń, łączna wartość zadłużenia
 • Statusy umów – podpisana, w podpisie, odrzucona, rozwiązana, zakończona

Zgody do umowy

 • Dodawanie i edycja treści zgody
 • Dezaktywacja/Aktywacja zgody
 • Zarządzanie wyświetlaniem zgód w kontekście treści umowy, formularzy rejestracji osadzonych na stronie internetowej, umowach zawieranych online
 • Określanie kolejności wyświetlania
 • Określanie wymagalności zgody
 • Wyświetlanie zgód do akceptacji przy podpisywaniu umowy online

Saldo i zadłużenie umowy

 • Zestawienie wymaganych płatności
 • Zestawienie wpłat dokonanych
 • Zestawienie zaległości umów
 • Zestawienie rat
 • Wyliczanie aktualnego salda oraz zaległości
 • Wykaz operacji finansowych
 • Dodawanie operacji finansowych – wpłata gotówkowa, przelew bankowy, płatność kartą, voucher, rozliczenie nadpłaty z okresów poprzednich, umorzenie
 • Historia płatności elektronicznych
 • Wiekowanie należności – płatności wymagane, wpłaty dokonane, kwota zadłużenia, liczba dni zadłużenia, kwota odsetek
 • Raport – zestawienie wpłat do umów
 • Raport – umowy z nadpłatami

Zarządzanie promocjami

 • Dodawanie i edycja treści/opisu promocji
 • Dezaktywacja/Aktywacja promocji
 • Przywiązanie promocji do ceny kursu lub stawek godzinowych
 • Typy promocji – kwotowa, procentowa, specjalna
 • Rodzaj podziału – równomiernie lub od ostatniej raty
 • Możliwość wprowadzenia obniżki dla pierwszej wpłaty
 • Ustawienia dodatkowe – data i godzina rozpoczęcia i zakończenia promocji

Informacje dodatkowe na umowie z kursantem

 • Dodawanie i edycja treści/opisu informacji dodatkowych
 • Dezaktywacja/Aktywacja pola
 • Zarządzanie wyświetlaniem informacji dodatkowych w kontekście treści umowy i formularzy rejestracji osadzonych na stronie internetowej
 • wyświetlaniem zgód w kontekście treści umowy, formularzy rejestracji na stronie internetowej, umowach zawieranych online

Źródła pochodzenia na umowie

 • Dodawanie i edycja treści/opisu
 • Dezaktywacja/Aktywacja pozycji
 • Zarządzanie wyświetlaniem informacji na temat źródła pochodzenia w kontekście treści umowy i formularzy rejestracji osadzonych na stronie internetowej

Obsługa wpłat/wypłat gotówkowych

 • Dodawanie wpłaty gotówkowej i generowanie dokumentu KP do wydruku
 • Dodawanie wypłaty z kasy i generowanie dokumentu KW do wydruku
 • Możliwość przypisania wpłat gotówkowych do umów lub faktur
 • Tworzenie raportów kasowych wg. zadanych dat
 • Zestawienia finansowe w formacie xls wyszukane według parametrów: oddział, typ płatności, wykonawca operacji, data
 • Opcjonalnie integracja z drukarką fiskalną

Obsługa wpłat z banków

 • Ładowanie historii wpłat z plików pobranych z banku
 • Zapisywanie podsumowania dla wczytanych paczek – liczba i wartość wpłat w paczce
 • Podgląd, edycja, usuwanie pozycji w ramach wczytanej paczki
 • Automatyczne wiązanie wpłat bankowych na podstawie podanego w przelewie identyfikatora umowy
 • Automatyczne wiązanie wpłat bankowych na podstawie powiązania numeru konta osoby wpłacającej z umową zarejestrowaną w systemie
 • Możliwość edycji wpłaty bankowej i powiązanie jednej wpłaty z dwoma lub większymi ilościami umów (w przypadku gdy wpłata dotyczy wielu osób)
 • Możliwość rozdzielenia płatności na dwie lub więcej umów
 • Przypisanie wpłaty do umowy lub do wystawionej faktury
 • Sugerowanie umów potencjalnie psujących do wpłaty w przypadku braku powiązania automatycznego (na podstawie nazwiska kursanta lub opiekuna)
 • Raport wpłat bankowych nie przypisanych do umów

Wystawianie faktur VAT

 • Wystawianie faktur VAT
 • Wystawianie faktur bez VAT
 • Integracja z GUS – pobieranie danych o firmie na podstawie NIP
 • Wystawienia faktur na podstawie towarów z magazynu, usług oraz własnych pozycji
 • Ewidencja sprzedaży do pobrania w pliku JPK lub xls
 • Globalne ustawienia dokumentu faktury – dodanie logo, serii numeracji
 • Informacje dodatkowe na fakturze – zwolnienie z podatku/podstawa zwolnienia
 • Masowe generowanie faktur do wpłat dokonanych
 • Masowe generowanie faktur do płatności planowanych
 • Automatyczna wysyłka faktury w formacie pdf na wskazany adres e-mail odbiorcy

Obsługa wiadomości e-mail

 • Określenie czasu wysyłania wiadomości z systemu (dni tygodnia, godziny)
 • Konfiguracja własnej skrzynki pocztowej - własny adres do wysyłki wiadomości
 • Określenie nadawcy wiadomości, odpowiedz do, tryb "onbehalf"
 • Konfiguracja stopki globalnej stopki mailowej
 • Wysyłanie wiadomości do pojedyńczego użytkownika, grup użytkowników
 • Wysyłanie wiadomości do użytkowników wyszukanych po statusach (np. potencjalny klient, lekcja pokazowa)
 • Opcja zatwierdzania wiadomości przed wysyłką
 • Możliwość zdefiniowania wiadomości okresowych (nadchodzące płatności, windykacja, urodziny kursantów)
 • Podgląd wiadomości przed wysyłką, dodawanie załączników
 • Możliwość sprawdzenia statusu wiadomości
 • Automatyczne wysyłanie wiadomości na temat wydarzeń, rozwiązań umów oraz dodania danych do logowania

Obsługa wiadomości SMS

 • Określenie czasu wysyłania wiadomości z systemu (dni tygodnia, godziny)
 • Integracja z zewnętrznym operatorem bramki SMS
 • Możliwość dodania do systemu własnego klucza do bramki SMS i prowadzenia rozliczeń za wiadomości poza systemem
 • Określenie pola nadawcy wiadomości (losowy numer telefonu, lub nazwa szkoły)
 • Wysyłanie wiadomości do pojedyńczego użytkownika, grup użytkowników
 • Wysyłanie wiadomości do użytkowników wyszukanych po statusach (np. potencjalny klient, lekcja pokazowa)
 • Opcja zatwierdzania wiadomości przed wysyłką
 • Możliwość zdefiniowania wiadomości okresowych (nadchodzące płatności, windykacja, urodziny kursantów)
 • Podgląd przed wysyłką - Liczba wiadomości SMS, Kwota jednostkowa za część SMS, Kwota sumaryczna
 • Możliwość sprawdzenia statusu wiadomości

Zarządzanie grupami

 • Baza grup aktywnych i archiwalnych
 • Nadawanie dla grup kolorów widocznych na planie zajęć
 • Przypisywanie do grupy zasobów – oddział, sala lekcyjna, nauczyciel, kurs
 • Możliwość definiowania grupy jednoosobowej
 • Dodawanie daty rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupy
 • Dodawanie sposobu wyliczania zajęć – na podstawie okresu grupy”od-do”, na podstawie ilości zajęć, na podstawie czasu zajęć
 • Dodawanie harmonogramu pracy grupy
 • Możliwość zdefiniowania dedykowanych ustawień dla pojedynczej grupy lub ustawień globalnych dla wszystkich grup – kategoria ocen, usprawiedliwienia, nieprzygotowania, prace domowe, odrobienia
 • Automatyczna archiwizacja grupy
 • Możliwość tworzenia grup firmowych przypisanych do organizacji

Plan zajęć

 • Automatyczne tworzenie planu na podstawie terminów zajęć poszczególnych grup
 • Wskazywanie kolizji sal (sal zajętych)
 • Wskazywanie kolizji nauczycieli (zajętych nauczycieli)
 • Dodawanie dni wolnych od pracy
 • Tworzenie dynamicznych zajęć (nie wynikających z planu) 
 • Wskazywanie zastępstw jednorazowych oraz okresowych
 • Wskazywanie odrabianych zajęć przez uczniów
 • Wskazywanie lekcji pokazowych

Odwoływanie zaplanowanych zajęć

 • Wskazywanie zastępstw
 • Dodawanie nowych zajęć
 • Uzupełnianie obecności na zajęciach
 • Automatyczne wypełnianie zajęć

Uzupełnianie zajęć

 • Dodawanie statusów obecności – obecny/nieobecny/spóźniony
 • Statusy – przygotowany/nieprzygotowany do zajęć
 • Pole opisu zajęć
 • Dodawanie prac domowych z terminem realizacji
 • Dodawanie ocen opisowych
 • Dodawanie uwag
 • Dokumenty do zajęć – możliwość dołączenia pliku, linków do zewnętrznych zasobów, pomocy dydaktycznych
 • Dodawanie informacji o wykorzystanych narzędziach dydaktycznych (książki, płyty, filmy, itp)
 • Automatyczne wypełnianie zajęć (opcjonalnie)
 • Możliwość dodania specjalnej stawki dla nauczyciela
 • Możliwość wprowadzenia przez nauczyciela korekty czasu trwania zajęć

Zarządzanie obecnościami uczniów na zajęciach

 • Sprawdzanie listy obecności na zajęciach
 • Statusy – obecny, spóźniony, nieobecny
 • Dodawanie terminu odrobienia nieobecności ze wskazaniem grupy/zajęć
 • Informacje o odrabianiu zajęć (zaplanowanych i zrealizowanych) na koncie kursanta
 • Statystyki obecności dla grup i grup firmowych
 • Usprawiedliwianie nieobecności
 • Frekwencja na zajęciach
 • Raport nieobecności występujących kilka razy z rzędu
 • Raport nieobecności i odrabiania zajęć

Zarządzanie ocenami

 • Określanie skali ocen
 • Dodawanie wagi ocen
 • Dodawanie ocen

Zarządzanie rodzicami/opiekunami

 • Dodawanie jednego lub dwóch opiekunów
 • Dodawanie danych kontaktowych oraz dedykowanych numerów do wiadomości SMS
 • Dodawanie specjalnych numerów do umowy/zapisów (tzw. ICE)
 • Przypisanie jednego opiekuna do jednego lub wielu uczniów

Dodawanie i edycja wydarzeń

 • Dodawanie nazwy i opisu wydarzeń
 • Dodawanie załączników do wydarzeń (plakat)
 • Sprecyzowanie kogo dotyczy wydarzenie (kurs/grupa/uczeń)
 • Przesyłanie powiadomień na temat wydarzeń (email, SMS) oraz ich harmonogramu
 • Tworzenie różnych kategorii wydarzeń
 • Możliwość określania wielkości grup
 • Możliwość samodzielnego dopisywania do wydarzeń opiekunów i uczniów
 • Wiązanie wydarzeń z zajęciami – umożliwienie w ten sposób utworzenia planowanych wydarzeń dydaktycznych (sprawdziany, lekcje pokazowe)

Komunikacja czat

 • Obsługa wiadomości Czat między użytkownikami systemu
  • pracownikami biurowymi
  • uczniami
  • rodzicami
  • lektorami

Kontynuacja nauki

 • Możliwość określenia sugerowanego kursu następnego
 • Ręczne wskazywanie sugerowanego kursu następnego dla ucznia 
 • Przedłużanie umów / tworzenie zapisów na kolejny rok na podstawie sugerowanych kursów następnych

Zarządzanie nauczycielami

 • Baza nauczycieli aktualnych i archiwalnych
 • Możliwość wczytania bazy nauczycieli w procesie wdrożenia na podstawie przekazanych rekordów w formacie xls
 • Przypisany do Nauczyciela własny Klucz API do Platform Zoom, Click Meeting, LiveWebinar, WizIQ
 • Rozliczenia za prowadzone zajęcia na podstawie przyporządkowanego modelu rozliczeń
 • Przyporządkowanie przedmiotów nauczania
 • Przyporządkowanie poziomów nauczania
 • Wyznaczanie zastępstw jednorazowych i okresowych w podanym okresie
 • Dodawanie okresów niedostępności nauczyciela – dni tygodnia/określony przedział czasu
 • Wysyłka wiadomości z akceptacją lub bez akceptacji
 • Dodawanie zadań
 • Możliwość zdefiniowania dedykowanej stopki mailowej
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych – faktura VAT, umowa zlecenie, umowa o dzieło

Rozliczenia z nauczycielami

 • Rozliczenia z nauczycielami na poziomie stawek określanych globalnie (dla całej szkoły), stawek dla poszczególnych grup lub stawek na poziomie zajęć
 • Rozliczenia prowadzenia rozliczeń za zajęcia na podstawie ilości osób w grupie oraz czasu trwania zajęć
 • Możliwość zatwierdzania zajęć do rozliczeń
 • Raport - przewidywane wynagrodzenia
 • Raport rozliczeń za zrealizowane zajęcia
 • Raporty do pobrania danych w formacie xls, pdf
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych – faktura VAT, umowa zlecenie, umowa o dzieło

Magazyny

 • Definiowanie magazynów
 • Definiowanie kategorii towarów i usług
 • Dodawanie i edycja towarów i usług
 • Tworzenie dokumentów przyjęć (PZ) oraz wydań (WZ)
 • Tworzenie automatyczne dokumentów przyjęć (PZ) oraz wydań (WZ) na podstawie faktur zakupu i sprzedaży
 • Możliwość przekazywania towarów na stan pojedynczego ucznia
 • Możliwość zbiorczego przekazywania towarów na stan uczniów danej grupy oraz tworzenie zestawień listy materiałów do przekazania dla nauczycieli

Komunikacja czat

 • Obsługa wiadomości Czat między użytkownikami systemu
  • pracownikami biurowymi
  • uczniami
  • rodzicami
  • nauczycielami

Pulpit/Dashboard

 • Widok na nadchodzące zajęcia
 • Możliwość dodawania informacji na temat zajęć (np. uzupełnianie listy obecności, dodawanie uwag)
 • Wgląd do grafiku zajęć
 • Dostępność czatu
 • Widok na nadchodzące wydarzenia
 • Zarządzanie grupami (np. odwoływanie i przesuwanie zajęć) do których nauczyciel jest przypisany w zależności od uprawnień nadanych przez właściciela szkoły

Widok na własne grupy

 • Wgląd w tygodniowy rozkład zajęć
 • Widok na plan zajęć na najbliższy miesiąc
 • Wgląd w listę uczniów

Uzupełnianie zajęć

 • Dodawanie statusów obecności – obecny/nieobecny/spóźniony
 • Statusy – przygotowany/nieprzygotowany do zajęć
 • Pole opisu zajęć
 • Dodawanie prac domowych z terminem realizacji
 • Dodawanie ocen opisowych
 • Dodawanie uwag
 • Dokumenty do zajęć – możliwość dołączenia pliku, linków do zewnętrznych zasobów, pomocy dydaktycznych
 • Dodawanie informacji o wykorzystanych narzędziach dydaktycznych (książki, płyty, filmy, itp)
 • Automatyczne wypełnianie zajęć (opcjonalnie)
 • Możliwość dodania specjalnej stawki dla nauczyciela
 • Możliwość wprowadzenia przez nauczyciela korekty czasu trwania zajęć

Własna oś czasu

 • Oś na której wyświetlane są informacje o uczniu w porządku chronologicznym, są to informacje dotyczące:
  • przystąpienia do szkoły
  • uwag
  • ocen
  • ocen opisowych
  • rezygnacji ze szkoły
  • ewentualnie innych zdarzeń
 • Dla rodziców dodatkowo na widoku dostępne są informacje na temat:
  • płatności nadchodzących
  • wpłat

Widok na własną grupę ucznia

 • Widok na tygodniowy rozkład zajęć
 • Wgląd w plan zajęć na najbliższy miesiąc
 • Wgląd listę uczniów

Dla rodziców/opiekunów

 • Możliwość wyboru ucznia z listy (jeśli więcej niż jeden)
 • Możliwość przeglądania wszystkich informacji o uczniu w kontekście ucznia wybranego z listy

Dodawanie dokumentów

 • Możliwość dodania dodatkowych dokumentów na temat ucznia
 • Możliwość określania poziomu dostępu do dokumentów – dokument wewnętrzny, dokument widoczny dla opiekuna i ucznia

Osiągnięcia

 • Dostęp do wszystkich osiągnięć ucznia, takich jak:
  • oceny
  • oceny opisowe
  • uwagi

Komunikacja czat

 • Obsługa wiadomości Czat między użytkownikami systemu
  • pracownikami biurowymi
  • uczniami
  • rodzicami
  • nauczycielami

Widok obecności w zajęciach

 • Widok na aktualną statystykę obejmującą
  • spóźnienia
  • obecności
  • nieobecności (w tym opcjonalnie nieobecności usprawiedliwione)

Korzyści

Dlaczego warto
korzystać z systemu
EduSky

platnosci on-line

Kalendarz zajęć

Planuj i dodawaj zajęcia do kalendarza. Udostępniaj informacje o zajęciach dla uczniów i lektorów.

wizerunek

Powiadomienia o zajęciach

Wysyłaj powiadomienia SMS o nadchodzących,
lub odwołanych zajęciach.

Korzyść #4
platnosci on-line

Zarządzanie wpłatami za zajęcia

Nie trać czasu! Wykorzystuj automatyczne wiązanie wpłat bankowych za kursy z konkretną umową.

wizerunek

Pozytywny wizerunek szkoly

Buduj pozytywne relacje z kursantami,
zapewnij im możliwość korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji

Korzyść #3
Komunikacja SMS

Skuteczna komunikacja

Bądź w ciągłym kontakcie z uczniami i rodzicami. Korzystaj z czatu lub wysyłaj wiadomości mailowe.

Baza_uczniow

Baza uczniów i lektorów

Daj nauczycielom, opiekunom i studentom
dostęp do osobistych profili zawierających dedykowane informacje i harmonogramy.

Korzyść #2
Zarządzanie

Proste zarzadzanie szkołą

Definiuj różne rodzaje kursów,
dodawaj uczniów, układaj plany zajęć

Finanse

Kontrola finansów

Monitoruj zaległe wpłaty, wysyłaj
przypomnienia o nadchodzącyh płatnościach

Korzyść #1

Zapraszamy do kontaktu

Szukasz systemu do zarządzania szkołą?
zadzwoń lub wpisz swoje dane - oddzwonimy z ofertą.

Wsparcie techniczne

Na wszelkie pytania dotyczące działania systemu
odpowiadamy pod adresem e-mail:

Telefon
[email protected]

Czekamy na kontakt
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Gdzie jesteśmy?

Jeśli jesteś w okolicy zapraszamy do
naszego biura w kieleckim
parku technologicznym
ul. olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Jak dojechać
zobacz na mapie

W wolnej chwili

Odwiedź nasze profile w mediach społecznościowych

Logo